Linn jätkab võitlust lagunevate hoonetega

Lagunenud hooned rikuvad oluliselt linna üldpilti, samuti on nad ohuks elanike elule ja tervisele ning ümbritsevatele hoonetele. Narva Linnavalitsus jätkab linna infrastruktuuri korrastamist ning teeb aktiivselt tööd linna territooriumil asuvate lagunevate hoonete omanikega. Aeg-ajalt tuleb säärase temaatikaga seonduvaid küsimusi lahendada ka kohtus.

10.04.2020 jõustunud Tartu Halduskohtu otsusega nr 3-19-407 jäeti rahuldamata Kalda 2 omaniku kaebus, mis esitati Narva Linnavalitsuse 31.10.2018.a korralduse nr 937-k peale. Vastavalt antud korraldusele keelduti Kalda 2 maa ostueesõigusega erastamisest ning kohustati omanikku kõrvaldama pooleliolev ehitis.

Tekkinud vaidluse lühike eellugu: Erafirma Prodmarket, mida esindas Jelena Ivanova ( praegune perekonnanimi Valme), omandas linnalt 1996. aastal poolelioleva hoone aadressil Kalda 2. Omanik pidi hoone ehitustööd lõpetama 01.02.1999.a ning esitama ekspluatatsiooniloa kinnituse, kuid see kohustus eemaldati lepingust, sest omanik esitas vastavasisulise taot
luse, põhjendades seda raske majandusliku olukorraga.

Sellest ajast on omanikul olnud piisavalt aega, et lõpetada hoone ehitustööd ning maa erastamisprotsess. 14.07.2017.a jõustusid maareformi seaduse § 6 lõike 3¹ muudatused, mille tulemusena kaotas omanik võimaluse pooleliolev ehitus lõpuni ehitada ning võimaluse maa erastamiseks.

Vaaginud kõiki asjaolusid, tegi Narva Linnavalitsus otsuse, et maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud tuleb lõpetada ja anda ehi
tise omanikule tähtaeg lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitise kõrvaldamiseks.

Oma korraldusega kohustas Narva Linnavalitsus omanikku ühe aasta jooksul lammutama Kalda 2 asuva hoone. Jelena Valme polnud sellega nõus ning esitas Narva Linnavalitsuse korralduse peale kohtusse kaebuse.

Tartu Halduskohus jättis Jelena Valme kaebuse rahuldamata. Oma otsuses märkis kohus, et Narva Linnavalitsus lähtus oma korralduse vastuvõtmisel õigesti hinnatud as jaoludest ning linnavalitsuse korraldus on igati põhjendatud. Korralduse vastuvõtmisel ei esinenud protsessuaalseid rikkumisi, mis oleks aluseks korralduse tühistamisele.

Käesoleval ajal on Kalda 2 asuv maatükk reformimata riigimaa ning Jelena Valme peab lammutama talle kuuluva aadressil Kalda 2 asuva poolelioleva ja lagunenud ehitise.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *