Linnapea vastab

Kuidas lubatakse nii kaua renoveerida Pimeaeda ja kes vastutab selle eest? Renoveerimine kestab juba mitu aastat!

 Larissa

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 2017. a augustis (edaspidi tekstis „Amet“) sõlmis töövõtulepingu ettevõttega Sinear OÜ (pankrotis) Narva Pimeaia rekonstrueerimiseks (II etapp).

Esialgse ajakava järgi planeeriti ehitustööd teostada 2018. a septembri lõpuks, kuid ettenägematute asjaolude ilmnemise tõttu ehitustööde käigus pikendati ehitustööde töövõtulepingut.

Ehitustööde käigus olid tuvastatud geodeetiliste mõõdistuste ebatäpsused, mis olid tehtud enne ehitustööde riigihanke läbiviimist ning mis tõid kaasa palju põhiprojekti muudatusi ja ümberprojekteerimisi koos kooskõlastamisega kõikide vajalikute instantsidega (sh Keskkonnaamet). Lisaks sellele oli tekkinud vajadus teostada ettenägematuid arheoloogilisi uuringuid, mille tõttu ehitustööd ajutiselt peatati. Viimases etapis planeeriti teostada põõsaste, puude ja lillede istutamist, kuna eelnimetatud tööd olid hooajalised ning pidid lõpetatud olema enne külmade ilmade tulekut, Sinear OÜ (pankrotis) esitas taotluse ehitustööde pikendamiseks kuni juunini 2019.

Detsembris 2018. a kohtumäärusega nr 2-18-16419 kuulutati välja ehitustööde peatöövõtja Sinear OÜ pankrot. Võlausaldajate üldkoosolekul otsustati, et pankrotis olev ettevõte on võimeline hankelepinguga võetud kohustusi täitma ning kokkulepitud tähtajaks ehitustööd lõpetama.

Vaatamata Ameti korduvatele pöördumisetele peatöövõtjale kiiremas korras ehitustööde lõpetamiseks, Sinear OÜ (pankrotis) hankelepingust tulenevaid kohustusi ei täitnud, mistõttu 14.06.2019. a esitati trahvihoiatus koos nõudega lõpetada ehitustööd.

02.07.2019. a ütles Amet hankelepingu üles koos leppetrahvi nõudega ja nõudis teostatud tööde täitedokumentatsiooni esitamist.

Juuni 2019. a algusest Amet tegeles objekti valveks ja piirdeaia rentimiseks hinnapäringute tegemisega ja pankrotistunud töövõtja poolt sõlmitud lepingute ümbervormistamisega. Sügisel 2019 Amet koostöös ehitusjuhiga ja omanikujärelevalve teenuse osutajaga tegeles täitedokumentatsiooni kontrollimisega. Eelnimetatud kontrolli käigus selgus, et täitedokumentatsioon oli puudulik ja uue ehitustööde hanke läbiviimiseks on vaja teostada ehitustööde audit Narva Pimeaia pargis teostamata/mittenõuetekohaselt teostatud tööde mahtude määramiseks. Peale seda Amet valmistas ette ja viis läbi ehitustööde auditi teostaja leidmiseks hanke. Läbiviidud hange auditi teostaja leidmiseks tunnistati nurjunuks vaatamata sellele, et hinnapäringud saadeti 38 ettevõttele, kellelt ei laekunud mitte ühtegi pakkumust.

Geodeetiliste andmete täpsustamiseks ehitusplatsil oli 2019. a detsembris läbi viidud hange ja teostati geodeetilisi mõõdistustöid. Eelnevalt olid selleks Narva Pimeaias teostatud niitmis- ja koristustööd. Kõik ülalnimetatud tööd teostati tähtaegselt. Samal kuul oli sõlmitud leping ehitustööde auditi teostamiseks. Auditi lõpetamise tähtajad oli edasi lükatud seoses mitmesuguste küsimuste tekkimisega auditi käigus. Täitedokumentatsiooni ja materjalide sertifikaatide puudumise tõttu oli vaja mitmekordselt teha päringud pankrotihaldurile, omanikujärelevalvele ja alltöövõtjatele/tarnijatele. Auditi käigus tekkis vajadus täiendavalt teostada teede geodeetilised möödistustöid. Ülalnimetatud tööde tegemiseks oli leping sõlmitud märtsis 2020. a.

2020. a maikuu lõpus oli Narva Pimeaia ehitustööde audit aruanne esitatud ning vastavalt auditi tulemustele moodustasid teostamata ehitustööde maht ca 35% tööde üldmahust.

12.06.2020. a oli kuulutatud välja uus ehitustööde riigihange Narva Pimeaias ehitustööde lõpetamiseks, kuid 05.08.2020 käskkirjaga nr 1-5/7302 riigihange oli tunnistatud nurjunuks, kuna ainus kvalifitseeritud firma pakkumus ületas tunduvalt hanke eeldatava maksumuse.

Projekti eelarve suurendamiseks Amet valmistas ette 09.06.2016. a Narva Linna Volikogu otsuse nr 184 muudatuse. 24.09.2020. Narva linna Volikogu otsusega projekti omafinantseeringu summat suurendati 2016-2021 kuni 387 753 eurot ning sildfinantseerimise summat suurendati 2016-2021 kuni 955 746 eurot.

Pärast nurjunud hanget Amet hakkas ette valmistama uut (korduvat) ehitustööde läbirääkimistega hankemenetlust. Tuleb ka nentida, et kõik hankedokumendid tuleb eelnevalt kooskõlastada Riigi Tugiteenuste Keskusega, kes projekti toetab.

08.09.2020. a oli välja kuulutatud korduv ehitustööde riigihange ehitustööde lõpetamiseks. Tänase päeva seisuga (05.10.2020. a) esitatud taotlused on hindamisel, järgmises etapis esitatakse pakkumused. Eduka pakkujaga riigihanke ehitustööde lepingu sõlmimine on planeeritud 2020. a IV kvartalis, ehitustöödeks teostamise ajaks on planeeritud 9 kuud. Peamised tööd, mis on vaja teostada: paviljoni rajamine, pargi keskväljaku ehituse lõpetamine, pargi teede ja treppide rekonstrueerimine, prügiurnide ja istepinkide paigaldamine ning põõsaste ja lillede istutamine. Rohkem infot lõpetamata ehitustööde kohta on võimalik saada riigihangete registrist.

Lisaks ehitustööde riigihankele oli vaja korduvalt läbi viia omanikujärelevalve riigihange, kuna esitatud pakkumused ületasid mitmekordselt eeldatava maksumuse. Kordav riigihange oli välja kuulutatud 29.09.2020. a, pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.10.2020. a.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” kaudu (Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”: https://www.riigiteataja.ee/ akt/115032019030?leiaKehtiv), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/page:9462

Tuleb ka tuletada meelde, et promenaadi ülemine osa (Pimeaia osa Hahni trepist Väikese Pimeaiani) oli rekonstrueeritud projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp“ lühendus „Jõepromenaadid II“ 2012-2013 sai rahastuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Rohkem infot on võimalik leida: http://www. forttour.net.

Osa Narva Pimeaia rekonstrueerimisetöödest Victoria bastioni tsoonil teostati suuremahulise projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ raames, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 abil. Rohkem infot on võimalik leida: http:// www.forttour.net.

Osa Pimeaia rekonstrueerimise töödest (nõlvade tsoonid) oli teostatud projekti „Narva kaldaäärsete promenaadide rajamine“ raames aastatel 2012-2014. Projekti rahastati meetme Euroopa Liidu struktuurfondi „Linnaregioonide arendamine“ kaudu. Rohkem infot on võimalik leida: http://www.narva.ee/ru/gorosaninu/page:4303.

Osa Väikse pimeaia piirkonna töödest, kuhu on paigaldatud purskkaev, olid teostatud projekti “Väikese pimeaia rekonstrueerimine” raames, mida kaasfinantseeris Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). Projekt realiseeriti aastatel 2012-2014. Rohkem infot on võimalik leida: http:// narva.ee/ru/gorosaninu/page:6896.

Kõik ülalnimetatud projektid olid edukalt realiseeritud ja kõik planeeritud tegevused projektide raames teostatud.

Aleksei Jevgrafov Narva linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *